• Perlukan Bantuan? No. Tol : +60-392121628
    Emel : support@redbus.my
redBus.in

SAFE & SECURE
ONLINE PAYMENTS
Star Coach Express Sdn Bhd Bus Tickets

100%

Tempahan Terjamin

Zero

Tanpa Yuran Tempahan

Pengendali bas (MY) Star Coach Express Sdn Bhd

Star Coach Express Sdn Bhd adalahsalahsatupengendali bas yang popular di Malaysia, mengendalikanlebih 1 perkhidmatan bas pada 1 laluan; mematuhilangkah – langkahkeselamatan, tepati masa danmemenuhikeperluanperjalananpenumpang – penumpang. Antara laluan – laluan yang terkenaldimana Star Coach Express Sdn Bhd menjalankan bas – bas merekaadalah Bercham-Singapore, Bidor-Singapore, Gopeng-Singapore. Bas – bas inimelaluihampirsemuatempatnaikutamadanberhenti di tempat – tempatturun yang terkenal. (Bergantungkepadajenis bas)

Star Coach Express Sdn Bhd penempahantiket bas secaraatastalian di redBus

redBus menawarkanpilihanpenempahantiketsecaraatastalianbagikebanyakkan bas – bas yang dikendalikanoleh Star Coach Express Sdn Bhd. Andabolehmendaftarmasukke redbus.my padabila – bila masa danmenempahtiket – tiket bas andadenganpilihanpembayaran yang selesadanmengelakkansebarangpermasalahansewaktumenunggu di kauntertiket.