Manage Booking
 • Bus Tickets
 • Reschedule
 • Cancel
 • Tunjukkan tiket
 • Email/SMS
CUR
 • SGD Dolar Singapura
 • MYR Ringgit Malaysia
Language
 • English
 • Malay

Polisi Cookie

Syarat – syarat polisi Cookie ("Policy Cookie") adalah oleh dan di antara IBIBOGroup Sdn. Bhd. ("Redbus") yang mempunyai pejabat di 1 SCOTTS ROAD, #21-07, SHAW CENTRE, SINGAPORE(228208), di mana menjalankan dan mengoperasikan www.redbus.my (“Laman Sesawang Sesawang” atau “kita” atau “kami”) dan pengguna sistem / pelanggan (“Pengguna Sistem” atau “kamu” atau “anda” ) Laman Sesawang sesawang ini. Polisi Cookie ini akan berkuatkuasa sebaik sahaja pengguna sistem mengakses Laman Sesawang ini untuk mendapatkan kemudahan penempahan hotel / tiket bas. Dengan mengakses Laman Sesawang sesawang ini, menghantar maklumat ke Redbus melalui Laman Sesawang ini, dan mendaftar untuk kemudahan penempahan di Laman Sesawang ini, pengguna sistem menyatakan kebenaran kepada Redbus dan sekutunya untuk menggunakan dan / atau berkongsi Data Sasaran kepada pembekal perkhidmatan yang dibenarkan dan disahkan dan juga kepada pihak ketiga yang lain, berdasarkan syarat – syarat dibawah Polisi Cookie. Sekiranya pengguna sistem tidak bersetuju untuk terikat dengan terma – terma Polisi Cookie seperti yang tertera dibawah ini, pengguna sistem tidak boleh mengakses Laman Sesawang sesawang ini:

(Secara kolektif, selepas ini 'Laman Sesawang' dan 'Pengguna Sistem' akan dirujuk sebagai “Pihak-Pihak” dan individu sebagau “Pihak”)

 1. Skop Kepenggunaan:
  1. Laman Sesawang ini mungkin menggunakan (i) pengesanan pixel (seperti, pixel pintar atau pixel diuruskan (“Pixel”) diletakkan pada haLaman Sesawang tertentu di Laman Sesawang sesawang ini untuk mengumpul informasi yang relevan dan berkaitan dari Laman Sesawang dan untuk menetapkan Cookie pada pelayar Pengguna Sistem (“Cookie”), (ii) data pelayar Pengguna Sistem kepada Laman Sesawang atau (iii) maklumat – maklumat - maklumat lain Pengguna Sistem tidak boleh dikenalpasti / bukan peribadi (secara kolektif, selepas ini dirujuk sebagai “Data Sasaran”). Walaupun Data Sasaran mungkin termasuk, antara lain (hanya data End-User yang tidak boleh dikenalpasti akan dikumpul oleh Laman Sesawang ini), alamat IP, tarikh dan masa melawat ke Laman Sesawang dan barangan yang dilihat dan diletakkan dalam bakul e-dagang Pengguna Sistem (jika berkenaan). Data Sasaran ini digunakan untuk menghasilkan iklan yang berkaitan yang disasarkan kepada Pengguna Sistem, semasa Pengguna Sistem berada di rangkaian Laman Sesawang sesawang ini dan / atau Laman Sesawang sesawang rakan kongsi (atas budi bicara RedBus) dan mungkin / boleh digabungkan atau dipadankan dengan data pihak ketiga untuk mengenal pasti pelanggan Redbus yang berpotensi dan untuk memaparkan iklan yang berkaitan untuk pelanggan tersebut.
  2. Redbus bersetuju di mana Data Sasaran hanya boleh didedahkan oleh Redbus untuk (i) prestasi perkhidmatan Laman Sesawang ini (sekiranya didapati sesuai oleh Redbus); (ii) apa – apa tujuan urusan perniagaan Redbus yang lain; dan (iii) tujuan data analisis yang terhad, yang perlu dijalankan oleh pihak ketiga untuk dan bagi pihak Redbus dan atas arahan Redbus untuk hal ini dengan syarat bahawa subseksyen (ii) & (iii) Data Sasaran digunakan dan didedahkan oleh Redbus pada Agregat asas sahaja (jika dianggap sesuai oleh Laman Sesawang ini). Untuk tujuan Klaus “Agregat” bermaksud satu bentuk di mana Data Sasaran (ditakrif seperti di bawah) digabungkan dengan data dari kempen dan pengiklanan lain dan menghalang dari pengenalan , secara langsung atau tidak langsung.
 2. Pindaan / Pengubahsuaian :

  Redbus berhak untuk mengubah Polisi Cookie pada bila – bila masa dengan atau tanpa sebarang notis dengan memuat naik Polisi Cookie yang telah dikaji semula di Laman Sesawang ini dan ia adalah kewajipan Pengguna Sistem untuk memastikan bahawa mereka sentiasa peka tentang Polisi Cookie yang telah dikaji semua yang tertera di Laman Sesawang sesawang ini.

 3. Had Liabiliti:

  REDBUS TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG ATAU APA – APA JENIS KEROSAKKAN, TERMASUKLAH TANPA HAD, HAD TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, HUKUMAN, DAN KEROSAKAN YANG BERTURUTAN, YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN POLISI COOKIE, LAMAN SESAWANG SESAWANG, PROSES TRANSAKSI, KEGAGALAN MENGGUNAKAN LAMAN SESAWANG INI ATAU SEWAKTU PROSES TRANSAKSI, ATAU APA – APA AKIBAT DARI TEMPAHAN HOTEL / TIKET YANG DIBELI ATAU DIPEROLEHI ATAU MESEJ YANG DITERIMA ATAU TRANSAKSI YANG DIMASUKKAN MELALUI LAMAN SESAWANG SESAWANG YANG MANA JUMLAHNYA MELEBIHI DARI JUMLAH TRANSAKSI TERAKHIR YANG DIBUAT OLEH PENGGUNA SISTEM MELALUI LAMAN SESAWANG INI.

 4. Undang – undang dan Bidang Kuasa:

  Polisi Cookie ini ditadbir oleh dan hendaklah ditafsir mengikut undang – undang Malaysia. Mahkamah di Malaysia mempunyai bidang kuasa ekslusif berkenaan dengan apa – apa pertikaian yang timbul dari atau berkaitan dengan Polisi Cookie ini.

 5. Lain – lain ::
  1. Pihak – pihak mengakui dan menerima bahawa format elektronik boleh dianggap sebagai cara komunikasi yang boleh diterima untuk tujuan Polisi Cookie ini.
  2. Polisi Cookie merupakan persetujuan yang lengkap dan keseluruhan di antara Pihak – Pihak mengenai “Norma Cookie Di Laman Sesawang Ini” dan hendaklah menggantikan apa – apa dan segala persefahaman sebelum ini, komitmen, perwakilan atau persetujuan / perjanjian, samada bertulis atau lisan, antara Pihak – Pihak kepada Polisi Cookie ini.
  3. Jika mana – mana peruntukan untuk Polisi Cookie ini didapati oleh mana – mana mahkamah atau badan pentadbiran yang mempunyai bidang kuasa yang berwibawa untuk manjadikannya tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, ketaksahan atau penguatkuasaan tersebut tidak boleh mempengaruhi peruntukan lain dalam Polisi Cookie ini, hendaklah terus berkuat kuasa sepenuhnya dan dilaksanakan sepenuhnya.
  4. Tiada sebarang kelewatan, kegagalan dan pengabaian (secara keseluruhan atau sebahagian) dalam menguatkuasakan, menjalankan atau mengikut apa – apa hak, kuasa, keistimewaan, tuntutan atau penyelesaian / pemulihan yang diberikan oleh atau yang berbangkit di bawah Polisi Cookie ini atau oleh undang – undang, disifatkan sebagai atau ditafsirkan sebagai pengecualian yang sama atau sebarang hak yang lain, agar untuk menghalang pengguatkuasaan itu, atau sebarang hak, keistimewaan kuasa, tuntutan atau penyelesaian / pemulihan, dalam bentuk apa juga keadaan yang lain pada bila – bila masa atau masa hadapan.

Do you want to exit reschedule flow?

¡